Pomiń nawigację

Warunki reklamacji

Reklamacje podlegają poniższym zasadom reklamacji. W przypadku reklamacji wydrukuj formularz reklamacji. W przypadku dodatkowych pytań napisz na nasz e-mail info@danfil.pl.

 • Regulamin reklamacji DANFIL JEWELLERY s.r.o.

  • 1.1. Kupujący składa reklamację w siedzibie Sprzedającego DANFIL JEWELLERY s.r.o., Liberec, Lomová 704, kod pocztowy 463 12, numer identyfikacyjny: 272 77 844, wpisanego do rejestru handlowego prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Ústí nad Labem, dział C, wkładka 22160 pod adresem Liberec, Lomová 704, kod pocztowy 463 12, osobiście lub wysyłając lub dostarczając towar na ten adres w inny sposób. Podczas transportu towar powinien być zapakowany w odpowiednie opakowanie zapobiegające uszkodzeniu oraz powinien być czysty i kompletny. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z "Procedurą reklamacyjną" sklepu internetowego danfil.pl oraz przepisami prawnymi obowiązującymi w Republice Czeskiej. "Procedura reklamacyjna" sklepu internetowego danfil.pl jest integralną częścią niniejszego regulaminu.
  • 1.2. Niezwłocznie po stwierdzeniu przez Kupującego wady towaru, powinien on bez zbędnej zwłoki wskazać ją Sprzedawcy i wydać towar Sprzedawcy lub przechowywać go zgodnie z jego instrukcjami lub w inny sposób postąpić z nim w odpowiedni sposób, aby wada mogła być zbadana (reklamacja). Jeżeli kupujący słusznie wskazał sprzedawcy wadę, termin do wskazania wady nie biegnie przez okres, w którym kupujący nie może korzystać z wadliwego towaru.
  • 1.3. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego, jakie prawo wybrał przy zgłoszeniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Kupujący ma prawo żądać dostarczenia nowego towaru bez wady lub naprawy towaru. Kupujący może żądać stosownego rabatu lub odstąpić od umowy, jeżeli:
   • sprzedawca odmówił usunięcia wady,
   • wada objawia się wielokrotnie,
   • wada stanowi istotne naruszenie umowy, lub
   • z oświadczenia sprzedawcy lub z okoliczności wynika, że wada nie zostanie usunięta w rozsądnym czasie lub bez istotnych niedogodności dla kupującego.
   Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Zmiana opcji bez zgody sprzedawcy jest możliwa tylko wtedy, gdy kupujący zażądał naprawy wady,która okaże się nieusuwalna.
  • 1.4. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania pisemnego potwierdzenia w przypadku zgłoszenia reklamacji, w którym wskazuje datę zgłoszenia reklamacji przez konsumenta, jaka jest jej treść, jakiego sposobu dochodzenia roszczeń żąda konsument oraz dane kontaktowe konsumenta w celu udzielenia informacji o rozstrzygnięciu reklamacji.
  • 1.5. Załatwienie reklamacji, w tym usunięcie wady, i poinformowanie o tym konsumenta musi nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i konsument ustalą dłuższy termin. Termin załatwienia reklamacji biegnie od dnia złożenia reklamacji.
  • 1.6. Po upływie terminu konsument może odstąpić od umowy lub zażądać stosownego rabatu.
  • 1.7. Sprzedawca zobowiązany jest wydać Konsumentowi potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.
  • 1.8. Kupujący jest zobowiązany do odbioru reklamowanego towaru najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia, w którym roszczenie powinno zostać zaspokojone, po tym czasie Sprzedający ma prawo sprzedać towar na koszt Kupującego. Sprzedający musi wcześniej powiadomić Kupującego o tej procedurze i wyznaczyć mu rozsądny dodatkowy termin na odbiór towaru.
  • Procedura Reklamacji wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.
 • Spółka DANFIL JEWELLERY s.r.o. z siedzibą w:
  Libercu, Lomová 704, kod pocztowy 463 12
  Numer identyfikacyjny: 272 77 844
  zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ústí nad Labem, dział C, wkładka 22160, do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym danfil.pl.