Přeskočit navigaci

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe spółki DANFIL JEWELLERY s.r.o., (dalej „OWH”) z siedzibą w Libercu, Lomová 704, 463 12 Liberec, nr identyfikacyjny: 272 77 844, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Uściu nad Łabą, dział C, wpis 22160 jako podmiot sprzedający produkty za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym https://www.danfil.pl.

 • 1. Przepisy wprowadzające

  1.1. OWH spółki DANFIL JEWELLERY s.r.o., (dalej „sprzedający”) określają zgodnie z przepisami art. 1751 i kolejnymi ustawy nr zbioru 89/2012, kodeks cywilny, ze zmianami (dalej „KC”) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku z umową kupna (dalej „umowa kupna”) zawartą między sprzedającym a osobą fizyczną (dalej „kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego, który znajduje się pod adresem https://www.danfil.pl (dalej „sklep internetowy”).

  1.2. Niniejsze warunki sprzedaży nie dotyczą przypadku, gdy kupujący jest osobą prawną, lub osobą zawierającą umowę kupna w ramach swojej działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu.

  1.3. W umowie kupna wynegocjować można postanowienia różniące się od treści OWH. Postanowienia umowy kupna różniące się od postanowień OWH mają pierwszeństwo.

  1.4. Postanowienia OWH stanowią nierozłączną część umowy kupna.

 • 2. Rejestracja, zamówienie bez rejestracji

  2.1. W oparciu o rejestrację w sklepie internetowym kupujący może logować się na swoje zarejestrowane konto. Ze swego zarejestrowanego konta kupujący może dokonywać zakupu produktów (dalej „zarejestrowane konto”).

  2.2. Podczas procesu rejestracji w sklepie internetowym a także podczas zamawiania produktu za pomocą zarejestrowanego konta jak również w przypadku zamawiania produktu bez rejestracji kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych i zgodnych z rzeczywistością danych. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym przy każdej ich zmianie. Sprzedający przyjmuje, że dane podane na zarejestrowanym koncie oraz podczas zamawiania produktu, a także w trakcie zamawiania produktu bez rejestracji są poprawne.

  2.3. Dostęp do zarejestrowanego konta zabezpieczony jest loginem i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji wymaganych do logowania się na swoje konto.

  2.4. Kupujący nie ma prawa do udostępniania zarejestrowanego konta osobom trzecim.

  2.5. Sprzedający ma prawo do usunięcia zarejestrowanego konta kupującego, w szczególności w przypadkach, gdy kupujący nie korzysta z konta użytkownika przez okres dłuższy niż 24 miesiące lub w przypadku, gdy kupujący naruszy obowiązki wynikające z umowy kupna (włącznie z OWH).

  2.6. Sprzedający umożliwia kupującemu dokonanie zamówienia produktu również bez rejestracji, bezpośrednio ze strony internetowej sklepu.

 • 3. Dostępność sklepu internetowego

  3.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zarejestrowane konto może być okresowo niedostępne, przede wszystkim z uwagi na konieczne aktualizacje sprzętowe i programowe, względnie z uwagi na niezbędne prace serwisowe prowadzone przez osoby trzecie.

 • 4. Zawarcie umowy kupna

  4.1. Jakakolwiek prezentacje produktów znajdujące się na stronach sklepu internetowego mają charakter wyłącznie informacyjny a sprzedający nie ma obowiązku zawarcia umowy kupna na ten produkt. Przepis art. 1732 ust. 2 KC nie ma zastosowanie.

  4.2. Strona internetowa zawiera między innymi informacje o produktach, ich cenach, kosztach opakowania i wysyłki oraz koszta zwrotu produktu, jeżeli nie może być on zwrócony standardową drogą pocztową. Ceny produktu podane są w polskich złotych (zł) za produkt w wersji standardowej (tzn. przed ewentualną zmianą o charakterze indywidualnym), włącznie z podatkiem VAT oraz innymi powiązanymi opłatami. Ceny obowiązują tak długo, jak wyświetlane są na stronie internetowej. W przypadku niektórych towarów podana jest ich waga, która jest wyłącznie orientacyjna i nie musi odpowiadać wadze rzeczywistej.

  4.3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ostateczne ceny produktów podawane są w zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z odnośnymi przepisami prawa, w specyficznych sytuacjach może więc dojść w końcowym rozrachunku do drobnego odchylenia od podanej należności za zakup, które wynika właśnie z zaokrąglenia do pełnych złotych. Kupujący przyjmuje również do wiadomości, że w przypadku zmian o charakterze indywidualnym cena końcowa różnić się będzie od ceny pierwotnej, ze względu na zmiany o charakterze indywidualnym (kształt, materiał, kolor itd.) Poszczególne elementy kalkulacji cenowej są zawsze podawane w zamówieniu kupującego.

  4.4. Promocyjne ceny produktów obowiązują do wyczerpania zapasów lub przez określony czas.

  4.5. Kupujący zamawia towar ze sklepu internetowego za pomocą formularza zamówienia.

  Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego kupujący ma jeszcze możliwość sprawdzenia oraz zmiany podanych w zamówieniu danych. Dzięki temu może sprawdzić, czy w trakcie składania nie popełnił żadnych błędów a ewentualne błędy poprawić. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego klikając przycisk ZAMAWIAM. Zamówienie elektroniczne ważne jest pod warunkiem wypełnienia wszystkich wymaganych w formularzu pól i danych.

  4.6. Wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza swoją zgodę z OWH a także z warunkami reklamacji.

  4.7. Po otrzymaniu wysłanego przez kupującego zamówienia sprzedający zawsze potwierdza otrzymanie zamówienia, potwierdzając zamówienie pocztą elektroniczną na adres podany w zamówieniu.

  4.8. Bez względu na charakter czy ilość zamawianych produktów sprzedający ma prawo do wymagania od kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia (pisemnie lub telefonicznie).

  4.9. Umowa kupna pomiędzy sprzedającymi a kupującym zawarta zostaje w momencie doręczenia potwierdzenia zamówienia (akceptacji), które sprzedający przesyła kupującemu pocztą elektroniczną na adres podany przez kupującego w zamówieniu.

  4.10. Kupujący wyraża zgodę na zawarcie umowy kupna za pomocą kanałów komunikacji zdalnej. Koszty korzystania ze środków komunikacji zdalnej (telefon, internet itd.) w celu dokonania zamówienia są typowymi kosztami zależnymi od taryfy telekomunikacyjnej, z której korzysta kupujący.

  4.11. Kupujący nabywa prawo własności do produktów w momencie zapłaty całej należności za zakup.

  4.12. W tym samym momencie kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w myśl art. 1765 ust. 2 KC.

  4.13. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zakup produktu nie powoduje powstania po jego stronie prawa do korzystania z należących do sprzedającego lub innych podmiotów zarejestrowanych marek, nazw handlowych, logotypów firmowych czy patentów.

 • 5. Zasady płatności

  5.1. Ceny produktów oraz ewentualne koszty dostawy wynikające z umowy kupna można zapłacić sprzedającemu przy pomocy jednego z poniższych sposobów:

  • przelewem bezgotówkowym na rachunek sprzedającego nr CZ7880400000002291112473 prowadzony w Oberbank. (dalej „rachunek sprzedającego”) – czas terminu dostawy liczy się od chwili zaksięgowania środków na rachunku sprzedającego, jako tytuł przelewu należy podać numer zamówienia a do wiadomości dla sprzedającego imię i nazwisko kupującego;
  • bezgotówkowo za pomocą systemu płatności online PayU, PayPal, itp.

  5.2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej ilości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, oznacza to również cenę zakupu oraz koszty związane z dostawą towaru. Koszty dostawy towaru nie można ustalić z góry, można je naliczyć przed zawarciem umowy kupna.

  5.3. W przypadku produktów specyficznych, które nie są dostępne od ręki, lub w przypadku produktów podlegających zmianom o charakterze indywidualnym, sprzedający ma prawo wymagać od kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 100% wartości produktu.

  5.4. W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności za pobraniem należność za zakup opłacana jest w momencie odbioru towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej, należność za zakup płatna jest do 3 dni od zawarcia umowy kupna.

  5.5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty za towar wraz z podaniem jako variabilni symbol (symbol zmienny) numeru zamówienia. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty przez kupującego należności za zakup spełniony zostaje w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku sprzedającego.

  5.6. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza w przypadku, gdy kupujący nie potwierdzi dodatkowo zamówienia, jak zostało to opisane w ust. 4.8. WS, do żądania zapłaty całości należności jeszcze przed wysłaniem towaru kupującemu. Przepisy art. 2119 ust. 1 KC nie mają zastosowania.

  5.7. Ewentualne zniżki oferowane kupującemu przez sprzedającego nie łączą się.

 • 6. Transport i dostawa towarów

  6.1. Sprzedawca umożliwia kupującemu wybór spośród następujących sposobów dostawy towaru:

  • Odbiór osobisty u osoby trzeciej, czyli Zasilkovna, cena podana jest w sklepie internetowym.
  • Za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych lub innego przewoźnika. Cena za wysyłkę jest ustalana zgodnie z aktualnym cennikiem operatora pocztowego usługi lub przewoźnika i jest podana w sklepie internetowym.

  6.2. Wszystkie towary wysyłane są zgodnie z terminem dostawy określonym w opisie zamawianego towaru. W przypadku, gdy z przyczyn eksploatacyjnych nie będzie możliwe dotrzymanie terminu dostawy, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem adresu e-mail. W przypadku, gdy środek transportu zostaje zakontraktowany na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.

  6.3. Terminy dostaw są zwykle zależne od rodzaju towarów i mogą być podane w sklepie internetowym.

  6.4. Jeżeli sprzedający powinien zgodnie z umową kupna dostarczyć produkt na miejsce określone w zamówieniu przez kupującego, kupujący ma obowiązek przyjęcia produktu w momencie dostarczenia.

  6.5. W przypadku, gdy z przyczyn wynikłych po stronie kupującego konieczne jest powtórne doręczenie lub doręczenie w sposób inny niż wyszczególniony w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów takiego powtórnego doręczenia, względnie kosztów alternatywnego sposobu doręczenia.

  6.6. Przy odbiorze towaru od kuriera kupujący powinien sprawdzić stan opakowania produktu a w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie zgłosić je kurierowi. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania świadczącego o nieuprawnionym otwarciu przesyłki kupujący nie ma obowiązku przyjęcia przesyłki od kuriera. Jeżeli kupujący taką przesyłkę przyjmie, powinien uszkodzenie opisać w protokole dostawy firmy kurierskiej.

  6.7. Jeżeli dokumenty związane z zamówieniem nie zostały przekazane kupującemu wraz z towarem, dokumenty te, w szczególności dokument sprzedaży, sprzedający wyśle kupującemu natychmiast po odbiorze przez niego towaru, najpóźniej do 2 dni od przyjęcia towaru przez kupującego.

  6.8. W wypadku nieprzewidywalnych okoliczności lub w przypadku okoliczności niezależnych od woli stron, takich, jak na przykład wszystkie przypadki siły wyższej, które uniemożliwiają dotrzymanie ustalonego terminu dostawy, termin ten przedłuża się o czas trwania tych okoliczności; należą do nich w szczególności konflikty zbrojne, interwencje oraz nakazy urzędowe, wstrzymanie oraz oclenie przesyłki, szkody wynikłe z transportu, brak energii i surowców, spory zbiorowe i inne spory pracownicze oraz utrata kluczowego i trudnego do zastąpienia dostawcy. Wymienione powyżej okoliczności uprawniają do wydłużenia czasu dostawy również wówczas, kiedy wystąpią one po stronie podwykonawcy.

 • 7. Odstąpienie od umowy kupna

  7.1. W myśl przepisów art. 1829 ust. 1 KC kupujący ma prawo odstąpienia od umowy kupna w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu, a jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów produktów lub dostawa w kilku częściach, czas ten liczony jest od dnia otrzymania ostatniej przesyłki z towarem. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane do sprzedającego najpóźniej ostatniego dnia terminu podanego w zdaniu poprzednim. W celu odstąpienia od umowy kupna kupujący może wykorzystać udostępniony przez sprzedającego wzorcowy formularz, stanowiący załącznik niniejszych OWH.

  7.2. Odstąpienie od umowy kupna należy przesłać na adres sprzedającego: Danfil Jewellery s.r.o., Lomová 704, 463 12 Liberec, Republika Czeska lub pocztą elektroniczną na adres: info@danfil.pl. Towar można zwrócić wyłącznie na podany wyżej adres siedziby sprzedającego.

  7.3. W przypadkach, kiedy kupujący ma w myśl przepisów art. 1829 ust. 1 KC prawo odstąpienia od umowy, również sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie, aż do czasu odebrania towaru przez kupującego. W takim przypadku niezwłocznie zwróci kupującemu należność za zakup, bezgotówkowo na wskazany przez kupującego numer konta.

  7.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w myśl przepisów art. 1837 KC nie ma prawa do odstąpienia od umowy m.in. w przypadku kiedy produkt został wykonany z uwzględnieniem zmian indywidualnych na życzenie kupującego.

  7.5. W przypadku odstąpienia od umowy kupna w myśl art. 7.1. OWH umowa anulowana jest w całości. Produkty muszą zostać zwrócone sprzedającemu do 14 dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, ponosi koszty zwrotu towaru sprzedającego, również w tym przypadku, kiedy towar, z uwagi na specyficzny charakter, nie może zostać zwrócony zwykłą przesyłką pocztową.

  7.6. W przypadku odstąpienia od umowy kupna w myśl art. 7.1. OWH sprzedający zwraca środki pieniężne przyjęte od kupującego w terminie do 14 dni od odstąpienia przez kupującego od umowy w taki sam sposób, w jaki je od kupującego przyjął. Sprzedający ma również prawo zwrotu udzielonego mu przez kupującego świadczenia od razu w momencie zwrotu towaru lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyraża na taką formę zwrotu zgodę i jeśli nie wygeneruje to dodatkowych kosztów po stronie kupującego. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedający nie ma obowiązku zwrotu kupującemu przyjętych środków pieniężnych szybciej, niż w momencie kiedy kupujący zwróci lub udowodni zwrot produktów, które przesłał mu sprzedający.

  7.7. Jeśli kupujący wybrał inny niż najtańszy spośród oferowanych przez sprzedającego sposób dostawy, sprzedający zwróci kupującemu koszty dostawy towaru wyłącznie w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostawy towaru.

  7.8. Sprzedający ma prawo do rozliczenia odszkodowania za szkody powstałe na towarze bezpośrednio z należnej kupującemu kwoty zwrotu należności zakupu.

  7.9. Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzymał prezent, umowa darowizny pomiędzy sprzedającym a kupujący zostaje zawarta z warunkiem rozwiązującym, określającym, że w przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego, umowa darowizny staje się nieważna a kupujący zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego prezentu wraz ze zwracanym towarem.

  7.10. Sprzedający ma również prawo do odstąpienia od umowy kupna w przypadku, gdy kupujący nie odbierze przygotowanego do odbioru osobistego i znajdującego się w siedzibie sprzedającego towaru w terminie określonym w art. 6.7. OWH.

 • 8. Roszczenia wynikające z wady

  8.1. Prawa i obowiązki umawiających się stron dotyczące przypadków wystąpienia wady wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów prawa (przede wszystkich z przepisów art. 1914 do 1925, art. 2099 do 2117 oraz art. 2161 do 2174 KC oraz ustawy nr zbioru 634/1992 o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami).

  8.2. Sprzedający przy odbiorze odpowiada kupującemu, że towar jest wolny od wad. W szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:

  • towar posiada cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku porozumienia, cechy opisane przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez kupującego, biorąc pod uwagę charakter towaru i reklamę przez nich wykonaną;
  • towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedawcę lub do takiego rodzaju jaki towar jest zwykle używany;
  • towar odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostały ustalone według uzgodnionej próbki lub wzoru;
  • towar ma odpowiednią ilość, miarę lub wagę;
  • towar spełnia wymagania przepisów prawa.

  8.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady towarów ani za ewentualne szkody, które powstały wskutek nieodpowiedniego użycia towarów. Gwarancja nie obejmuje również wad powstałych wskutek nieprawidłowego lub nieodpowiedniego obchodzenia się i stosowania produktu, które jest niezgodne z typowym jego stosowaniem. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności w zakresie wagi towaru, ponieważ waga taka podawana jest wyłącznie orientacyjnie i nie musi odpowiadać rzeczywistej wadze towaru.

  8.4. Jeżeli wada produktu wystąpi w okresie 6 miesięcy od otrzymania towaru, przyjmuje się, że produkt był wadliwy w momencie jego przekazania.

  8.5. Roszczenie wynikające z wady przysługuje kupującemu w przypadku wystąpienia wady nowego produktu w okresie gwarancji tj. 24 miesięcy od otrzymania produktu, jeżeli producent nie określił inaczej.

  8.6. Dokumentem gwarancyjnym wystawianym przez sprzedającego na każdy zakupiony produkt jest dokument zakupu (faktura), zawierający przewidziane prawem dane, które niezbędne są do realizacji gwarancji (przede wszystkim nazwa produktu, długość okresu gwarancyjnego, cena, ilość, kod biżuterii – jeżeli jest podawany).

 • 9. Rozpatrzenie reklamacji

  9.1. Patrz osobna sekcja https://www.danfil.pl/warunki-reklamacji/

 • 10. Ochrona danych osobowych

  10.1. Patrz osobna sekcja https://www.danfil.pl/personal-data/

 • 11. Rozwiązywanie sporów

  11.1. Ewentualne skargi kupujący może przesyłać sprzedającemu drogą elektroniczną na adres: info@danfil.pl.

  11.2. Dla polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich właściwa jest Czeska Inspekcja Handlowa, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, Republika Czeska nr identyfikacyjny 000 20 869, strona internetowa: https://www.coi.cz/. W celu rozwiązania sporu między sprzedającym a kupującym skorzystać można również z platformy służącej rozwiązywaniu sporów online. Znajduje się ona pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystana w rozwiązywaniu sporów między sprzedającym a kupującym wynikających z umowy.

  11.3. Punktem kontaktowym określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 o rozwiązywaniu sporów konsumenckich online oraz o zmianie rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 oraz dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie o rozwiązywanie sporów konsumenckich online) jest Europejskie Centrum Konsumenckie, oddział Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: https://evropskyspotrebitel.cz/.

  11.4. Sprzedający uprawniony jest do prowadzenia sprzedaży towarów na podstawie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrolę w tym zakresie przeprowadza, zgodnie ze swoją właściwością, odpowiedni urząd ds. działalności gospodarczej. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa prowadzi w ograniczonym zakresie również nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr zbioru 634/1992 o ochronie konsumenta, ze zmianami.

 • 12. Postanowienia końcowe

  12.1. Sprzedający może zmieniać lub uzupełniać treść OWH. Niniejsze postanowienia nie wpływają na prawa i obowiązki powstałe w trakcie obowiązywania poprzedniej treści OWH.

  12.2. Jeżeli stosunki umowne wynikające z umowy zawierają odniesienie do spraw międzynarodowych, strony ustalają, że stosunki te regulowane są prawem czeskim. Nie wpływa to na prawa konsumenta wypływające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

  12.3. W przypadku sporu strony ustalają jurysdykcję sądu czeskiego sprzedającego, tj. sądu czeskiego w miejscu siedziby sprzedającego.

  12.4. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWH okaże się nieważne lub nieskuteczne lub takim się stanie, w miejsce nieważnych postanowień wstępują postanowienia, których sens jest możliwie najbliższy sensowi postanowień nieważnych. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych.

  12.5. Umowa wraz z OWH archiwizowana jest przez sprzedającego w postaci elektronicznej i pozostaje niedostępna.

  12.6. Załącznik OWH tworzy wzorcowy formularz odstąpienia od umowy.

  12.7. Wiadomości do kupującego mogą być doręczane na adres e-mail kupującego podany w zamówieniu lub w zarejestrowanym koncie kupującego.

  Niniejsze OWH wchodzą w życie z dniem 1.5.2021 r.